Ochrana osobných údajov a informácie o zásadách spracovania a ochrane osobných údajov

 

1. Úvod

Ďakujeme za návštevu webovej stránky www.actiwoowo.sk  

Dôsledne a sústavne sa staráme o ochranu osobných údajov a ochranu súkromia návštevníkov tejto webovej stránky a všetkých našich klientov.

Všetky naše postupy a opatrenia prijaté a realizované v tejto oblasti dôsledne vychádzajú z aktuálnej platnej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany osobných údajov a súkromia,  a to z:

 • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) 
 • Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

2. Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Ak nám ako klient, resp. zákonný zástupca klienta, v súvislosti s účasťou na našich športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatiach/ akciách, resp. inom využívaní našich služieb, poskytnete svoje osobné údaje, resp. svojho dieťaťa, a tieto budeme ďalej spracúvať, stávame sa prevádzkovateľom informačného systému obsahujúceho osobné údaje.

Živnostník s obchodným menom Ing. Lenka Považanová – ActiWOOWo, IČO: 46183558, s miestom podnikania: Železničná ulica 31/34, 935 23 Rybník, registrovaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Levice, číslo živnostenského registra: 420-24636 (ďalej len „živnostník“ alebo „prevádzkovateľ“), ktorý vystupuje vo vzťahu k osobným údajom klientov v právnom postavení prevádzkovateľa osobných údajov, je  živnostníkom podnikajúcim  na základe  zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý sa zaoberá najmä: 

 • vykonávaním mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • organizovaním športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

a ako podporné vykonáva aj nasledujúce činnosti:

 • sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
 • administratívne služby, a 
 • kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Živnostník ako prevádzkovateľ uskutočňuje akékoľvek spracovanie osobných údajov  vždy len na základe a v súlade s požiadavkami, ktoré vyplývajú z GDPR, zákona o ochrane osobných údajov a Vaše osobné údaje spracúva za nižšie uvedených podmienok.

 

(I). Spracúvané osobné údaje a právny základ

Na využívanie webovej stránky nie je potrebné zadávať žiadne vstupné, či prístupové informácie a/alebo údaje, ktoré by mohli mať povahu osobných údajov. 

V prípade záujmu využívania našich služieb a/alebo účasti na našich podujatiach/ akciách, je potrebná registrácia na našej webovej stránke a uzatvorenie zmluvy s nami, a následne Vám bude umožnená rezervácia služieb, príp. prihlásenie sa na podujatie/ akciu. Vaše osobné údaje sú zabezpečené mailom a heslom, ktoré zadávate pri prihlasovaní sa do systému.

Spracúvame tak iba tie osobné údaje, ktoré nám poskytujete v kvalifikovaných prípadoch, a to v súvislosti s účasťou na našich podujatiach/akciách a/alebo v súvislosti s poskytovaním služieb. 

Spracúvame tzv. bežné osobné údaje: 

 • meno a priezvisko
 • trvalý pobyt
 • emailová adresa
 • telefónne číslo
 • podobizeň

Akékoľvek spracovanie osobných údajov je vždy viazané na stanovený účel spracovania a tomuto účelu zodpovedajúci príslušný právny základ spracovania osobných údajov v zmysle článku 6 GDPR, a to: 

 • plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Ak máte s nami uzatvorenú zmluvu v prípade poskytovania našich služieb a/alebo účasti  na podujatiach/akciách, tak spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy a s tým súvisiacimi zodpovednostnými vzťahmi (reklamácie, zodpovednosť za vady). 

 • predzmluvné vzťahy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Ak ste sa zaregistrovali na našej webovej stránke, Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rámci tohto predzmluvného vzťahu, ktorého účelom je riadne poskytnutie Vami rezervovaných služieb v dohodnutom čase.

 • plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Spracovanie Vašich osobných údajov ukladá prevádzkovateľovi viacero právnych predpisov, napr. pri vedení účtovníctva, ochrane spotrebiteľa, ako sú napr.: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

 • oprávnené záujmy prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) 

V prípade, ak Vám poskytujeme naše služby, môžeme s Vami, ako našim klientom, komunikovať priamym adresným oslovením (newsletter zasielaný e-mailom, poštou alebo telefonicky). 

Ak dôjde k prípadným súdnym sporom a/alebo vymáhaniu pohľadávok, Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe oprávneného záujmu, a to za účelom obhajovania a uplatňovania našich právnych nárokov.

 • súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) 

Ak ste nám udelili súhlas na zasielanie reklamných letákov o aktuálnych ponukách, t.j na účely marketingu, alebo na zverejnenie Vašich fotografií a/alebo videozáznamu na účely informovania verejnosti o uskutočnených podujatiach na prezentáciu našej činnosti, Vaše osobné údaje budeme pracúvať na základe tohto súhlasu, ktorý je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný. 

V dôsledku toho, že navštívite našu webovú stránku a aktívne využívate naše služby, môžu nám byť dostupné i niektoré ďalšie údaje, a to IP adresa a súbory cookies (v prípade online služieb), ktoré však vo vzťahu k dotknutým osobám aktívne nespracúvame.

 

(II) Dotknutá osoba a jej práva

V prípade spracovania Vašich osobných údajov zo strany živnostníka ako prevádzkovateľa ste v postavení dotknutej osoby. Voči prevádzkovateľovi máte všetky práva vyplývajúce z GDPR.

V súlade s čl. 13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl. 15 GDPR)

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 • právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl. 16 GDPR) 

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie opravili, aktualizovali alebo doplnili.

 • právo na vymazanie (na zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil, alebo je splnená niektorá z podmienok čl. 17 GDPR

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 18 GDPR

meno a priezvisko
trvalý pobyt
emailová adresa
telefónne číslo
podobizeň.  Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme môžu byť nepresné, alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 21 GDPR,

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa čl. 77 GDPR

Ak sa  domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel.: +421/2/32313214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, viac informácií nájdete na www.dataprotection.gov.sk. 

 • odvolať súhlas podľa čl. 7 GDPR

Len v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať u prevádzkovateľa na kontaktných údajoch uvedených v tomto dokumente. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

(III) Poskytovanie alebo sprístupňovanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené nasledujúcim kategóriám príjemcov alebo tretích strán:

 • externý dodávateľ služieb súvisiacich s organizačným zabezpečením podujatí/akcií,
 • poskytovateľ IT servisu, 
 • verejnosť v prípade zverejnenia fotografie /videa,
 • daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly.

(IV) Prenos Vašich osobných údajov

Prenos osobných údajov do tretej krajiny mimo krajín EÚ a EHP alebo do medzinárodnej organizácie nie je, a ani sa nezamýšľa.

 

(V) Doba uchovania Vašich osobných údajov

 • Vaše osobné spracúvané na základe zmluvy budeme spracúvať po dobu, dokiaľ nedôjde k jej riadnemu splneniu a následne k uplynutiu lehoty na uplatnenie prípadných nárokov, avšak najviac 4 roky od ukončenia zmluvy.  
 • Ak ste sa zaregistrovali na našej webovej stránke a uzatvorili s nami zmluvu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania tejto zmluvy. 
 • Vaše osobné údaje spracúvané na základe zákona budeme spracúvať po dobu uloženú príslušným právnym predpisom. 
 • Vaše osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu budeme spracúvať po dobu trvania zmluvy. 
 • Vaše osobné údaje spracúvané za prípadným účelom vymáhania pohľadávok a vedenia súdnych sporov uchovávame najviac 10 rokov po právoplatnom skončení súdneho sporu alebo do vymoženia pohľadávky.  
 • Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu budeme spracúvať po dobu 5 rokov od jeho udelenia, príp. kratšie v prípade jeho odvolania pred uplynutím doby.

 

(VI) Zabezpečenie osobných údajov

Pri akomkoľvek spracovaní Vašich osobných údajov kladieme dôraz na ich účinné zabezpečenie proti úniku alebo zneužitiu, a to predovšetkým formou technických opatrení a zábezpek nášho webu a ďalších nami využívaných informačných systémov a SW aplikácií, ako i formou záväzných vnútorných postupov a organizačných pravidiel pre spracovanie osobných údajov, vrátane povinnosti mlčanlivosti všetkých spolupracujúcich osôb. V prípade, že je spracúvaním osobných údajov v konkrétnej veci poverená ďalšia osoba – sprostredkovateľ informačných systémov obsahujúcich osobné údaje, je toto spracovanie detailne upravené zmluvou o spracovaní osobných údajov, ktorá v súlade s GDPR stanoví prísne technické a organizačné pravidlá potrebné na účinnú ochranu osobných údajov spracúvaných u sprostredkovateľa. 

 

(VII) Cookies

Za účelom skvalitňovania našej online ponuky a zlepšovania elektronickej komunikácie s klientmi využívame, okrem iného, i súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané na osobných počítačoch (PC), tabletoch alebo smartfónoch. Tieto súbory nám pritom umožňujú vytvoriť predpoklady pre optimálne fungovanie našich webových stránok voči zákazníkom (užívateľom).

 

(VIII) Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre dané účely nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie s právnym alebo iným podstatným vplyvom na Vás. 

 

(IX) Poskytnutie Vašich osobných údajov 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Vzhľadom na skutočnosť, že služby môžu byť poskytnuté a zúčastniť sa podujatia môžu len vopred prihlásení účastníci, následkom neposkytnutia osobných údajov bude, že Vám nebudeme môcť poskytnúť naše služby a/alebo nebudete sa môcť zúčastniť našich akcií/podujatí. Ako dotknutá osoba nie ste povinná udeliť súhlas s odfotením a so zverejnením fotografie/videozáznamu. Poskytnutie súhlasu na odfotenie a zverejnenie je dobrovoľné. Neposkytnutie súhlasu so spracúvaním fotografie /videozáznamu nebude mať pre Vás žiadne následky.

(X) Kontaktovanie

V prípade akýchkoľvek Vašich otázok, odvolania súhlasu alebo uplatnenia Vašich ďalších práv dotknutej osoby sa na nás môžete obrátiť a kontaktovať nás: 

 • písomne na adresu: Ing. Lenka Považanová – ActiWOOWoo, Železničná 31/34, 935 23 Rybník
 • elektronicky na e-mailovú adresu: actiwoowo@gmail.com
 • telefonicky na tel. čísle: +421908400941

Verzia na stiahnutie tu