VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE

Poskytovateľom kurzu je Ing. Lenka Považanová – ActiWOOWo, IČO: 46183558, s miestom podnikania: Železničná ulica 31/34, 935 23 Rybník, registrovaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Levice, číslo živnostenského registra: 420-24636, kontakt: tel.:+421 908 400 941; email: actiwooowo@gmail.com

Objednávateľom kurzu je  osoba, ktorá má záujem o kurz a/alebo zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má záujem o kurz. Za dospelého sa pre účely tohto kurzu považuje aj mladistvý účastník, t.j. veková kategória 15+

Kurzom sa označuje cyklus niekoľkých vyučovacích lekcií, zvyčajne opakujúcich sa
v rovnakom dni týždňa a v rovnakom čase dňa, spravidla v období 10 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Kurzy sa poskytujú v takzvaných blokoch/resp. sériách (zvyčajne 3-4), v cene kurzu je zahrnutých x výukových hodín. 

Upozorňujeme na všeobecné pravidlo, že kurzy ActiWOOWo nepriebehajú počas štátnych sviatkov a školských prázdnin.

 • LATINOFIT KIDS
 • LATINOFIT TEENS
 • LATINOFIT dospelí
 • FOLKO detské
 • FOLKO dospelí
 • LATIN HEELS
 • STREČING
 • INÝ

Lekcia/výuková hodina je v trvaní ( s toleranciou v trvaní): 

 •  LATINOFIT KIDS – 45 minút
 •  LATINOFIT TEENS, FOLKO detské – 55 minút
 •  LATINOFIT, FOLKO, STREČING, LATIN HEELS – 60 minút 
 •  INÉ – 

Zodpovednosť poskytovateľa a pokyny pre účastníka

Poskytovateľ zodpovedá za lektorské vedenie jednotlivých lekcií v rámci kurzu. Poskytovateľ má právo na určovanie typu obsahu a zamerania jednotlivých lekcií, ako aj celého kurzu a určuje priebeh a časové trvanie jednotlivých častí lekcií, ktoré tvoria kurz.

Účastník kurzu je povinný dodržiavať organizačné, bezpečnostné a hygienické pokyny. poskytovateľa kurzu a jeho zamestnancov. 

Zdravotný stav dieťaťa

Účastník kurzu je povinný bezodkladne informovať poskytovateľa kurzu
v prípade zistenia ochorenia (najmä infekčného), ktoré by mohlo ohroziť zdravie jeho dieťaťa prípadne ostatné deti.

Prihlásenie do kurzu

Objednávateľ sa prihlasuje do kurzu vyplnením záväznej elektronickej prihlášky  na webovej stránke www.actiwoowo.sk. Poskytovateľ kurzu následne prideľuje/potvrdzuje miesto v príslušnom kurze elektronickou formou (e-mailom), čím zaradí objednávateľa/kuristu do vybraného kurzu, a zašle mu zároveň platobné podmienky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo prihlásenie na kurz neakceptovať, najmä z kapacitných dôvodov, z dôvodu zdravotných prekážok, alebo iných prekážok hodných osobitného zreteľa.

Upozorňujeme na všeobecné pravidlo, že kurz je neprenosný na inú osobu .

Platobné podmienky

Potvrdením účasti v kurze sa objednávateľ záväzne prihlasuje na kurz a je povinný zaplatiť stanovenú cenu za kurz, a to vo výške stanovenej poskytovateľom kurzu formou prevodu, prípadne vkladom na účet, s prideleným variabilným symbolom.

Práva a povinnosti Poskytovateľa kurzu

Splatnosť

Objednávateľ je povinný zaplatiť stanovenú cenu kurzu pred začiatkom kurzu, najneskôr do prvej hodiny ním vybraného kurzu, v opačnom prípade stráca nárok na uvedený kurz.
Ak je objednávateľ v omeškaní s platbou viac ako 7 kalendárnych dní od začiatku kurzu, má poskytovateľ kurzu právo obsadiť jeho miesto ďalším záujemcom a vyradiť ho z evidencie tohto konkrétneho kurzu.

Storno poplatky

V prípade, že objednávateľ zaplatí cenu kurzu a rozhodne sa následne kurzu nezúčastniť, prípadne nebude jednotlivé lekcie navštevovať, bude mu vrátená zaplatená cena s odrátaním príslušného storno poplatku.

 • Výška storno poplatku je:
 • 50 % z ceny kurzu do uplynutia 7 dní od začiatku kurzu, 
 • 75 % z ceny kurzu po uplynutia 7 dní od začiatku kurzu. (t.j.do uplynutí prvých dvoch hodín)
 • Poskytovateľ kurzu výslovne upozorňuje objednávateľa, že po uplynutí horeuvedenej doby je storno poplatok vo výške 100% ceny kurzu. 

Upozorňujeme na všeobecné pravidlo, že choroba dieťaťa a/alebo  rodiča nie je dôvodom na odstúpenie z kurzu, nakoľko poskytovateľ poskytuje 100 % náhrady za vymeškané výukové hodiny.

Ospravedlnenie z kurzovej hodiny/lekcia

V prípade neúčasti na kurzovej hodine má kurzista/kurzistka právo nahradiť si túto lekciu v iný deň podľa rozvrhu, v období trvania vybraného kurzu. 

Takto nahradiť je však možné: 

 • v prípade kurzu LATINOFIT, FOLKO, STREČING, LATIN HEELS iba 2 lekcie,
 • v prípade kurzu LATINOFIT KIDS, LATINOFIT TEENS, FOLKO detské iba 4 lekcie.

Upozorňujeme na všeobecné pravidlo, že prenos neabsolvovaných lekcií z kurzu do nasledujúceho obdobia kurzov nie je možný. Vo výnimočných prípadoch, napr. zo zdravotných alebo závažných osobných dôvodov, na základe žiadosti objednávateľa/účastníka kurzu, môže poskytovateľ prenos neabsolvovaných lekcií do ďalšieho obdobia kurzov akceptovať. Je však nutné, aby objednávateľ/účastník kurzu v takýchto prípadoch čo najskôr informoval poskytovateľa o týchto dôvodoch.

Peňažná náhrada za neabsolvované lekcie kurzu sa neposkytuje!

O možnostiach náhrad budú účastníci kurzu vždy informovaní formou e- mailovej správy,
na e- mail uvedený v prihláške.

Vylúčenie z kurzu

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vylúčenie kurzistu/kurzistky z prebiehajúceho kurzu,
aj bez uvedenia dôvodu. V prípade vylúčenia z kurzu bude kurzistovi/kurzistke nevyčerpaná časť kurzovného vrátená prevodom na účet.

Doba trvania registrácie

Registrácia záujemcu kurzistu/kurzistky je na dobu určitú, a to na celú dobu trvania zvoleného kurzu. Skončením kurzu registrácia zaniká.

Účastník kurzu môže požiadať o zrušenie registrácie na kurze, a to písomnou žiadosťou zaslanou elektronicky na mailovú adresu actiwoowo@gmail.com najneskôr v posledný deň aktuálne prebiehajúcej série/bloku kurzovných hodín. Ak tak nestihne urobiť, je povinný uhradiť ďalšiu splátku kurzovného.

Poskytovateľ kurzu je oprávnený okamžite ukončiť registráciu záujemcu o kurz v prípade, ak mu okolnosti neumožňujú realizovať kurz v dohodnutom rozsahu, termíne a v určenom mieste, a to ani v náhradnom termíne alebo formou online realizácie krúžku. V takom prípade má záujemca nárok na vrátenie zaplateného kurzovného alebo jeho nevyčerpanej časti.

Práva a povinnosti Poskytovateľa kurzu

je oprávnený pri nenaplnení minimálneho počtu účastníkov kurz zrušiť, príp. kurzy LATINOFIT KIDS a LATINOFIT TEENS zlúčiť a následne realizovať kurz v spojenej skupinke, 

je oprávnený zmeniť miesto a termín konania kurzu, osobu lektora toho-ktorého kurzu ako aj program kurzu,

je povinný pri zmene programu kurzu zachovať základný rozsah a parametre pôvodného kurzu a pôvodný počet hodín kurzu,

je povinný o zmene programu a zmene termínu konania kurzu informovať účastníka kurzu aspoň tri (3) kalendárne dni vopred.

 

Ochrana osobných údajov –  bližšie podmienky ochrana osobných údajov sú podrobne špecifikované v priloženom dokumente..

Poskytovateľ kurzu výslovne upozorňuje, že vykonáva počas kurzu fotografovanie a natáčanie – bližšie podmienky sú podrobne špecifikované v priloženom dokumente.

Verzia na stiahnutie tu.